CHARIS

 
 

Tekst Jean-Luc Moens 1 juni 2020 deel 3

De hele lezing is geredigeerd tot goed leesbare artikelen in Bouwen aan de Nieuwe Aarde en in printversie hier te vinden.

Hieronder de ongecorrigeerde tekst.

CHARIS is de internationale service voor charismatische vernieuwing binnen de Rooms-katholieke Kerk, die op initiatief van paus Franciscus in 2019 begon. Jean-Luc Moens, de eerste internationaal moderator, vertelt hoe CHARIS vorm krijgt op internationaal en nationaal niveau. 

3. Wat CHARIS nieuw maakt

 

CHARIS werd geboren op Pinksteren 2019 vanuit de wens van de paus zelf.

CHARIS is een dienst,

de énige dienst voor de genadestroom van de katholieke charismatische vernieuwing.

Dus ICCRS en de Katholieke Broederschap hielden op te bestaan op het moment dat CHARIS werd geboren.

Laat me een paar punten benadrukken:

 

a. Een publieke rechtspersoonlijkheid

 CHARIS heeft een wettelijke publieke status gekregen.

Dit is een technische term die om uitleg vraagt.

In de Kerk zijn twee soorten verenigingen: de private en de publieke.

Een private vereniging staat ten dienste van haar leden.

Zo heeft de Nederlandse Katholieke Orde van Advocaten te maken met advocaten, maar niet met docenten of artsen.

De Kerk richt een publieke vereniging op om alle gedoopten te dienen, en niet alleen haar leden.

Door CHARIS een publieke rechtspersoonlijkheid te geven, heeft de Kerk CHARIS een plaats gegeven in haar hart.

Ze laat daardoor zien dat CHARIS alle gedoopten moet dienen.

Dit is het gevolg van wat ik hierboven heb uitgelegd:

het gaat erom, de doop in de Geest met de hele Kerk te delen.

b. CHARIS is een dienst

Jullie kunnen voor de Heer een echte dienaar of dienares van de stroom van genade zijn, maar geen persoonlijk lid worden van CHARIS. Niemand kan zeggen: "Ik ben lid van CHARIS."

Als dienst heeft CHARIS geen leden.

Vertegenwoordigers kunnen voor een bepaalde periode lid zijn van een Service of Communion.

CHARIS staat ten dienste van de charismatische vernieuwing, maar is niet deze Vernieuwing, deze stroom van genade.

Een van de gevolgen is dus,

dat de moderator van CHARIS niet de verantwoordelijke is voor de Vernieuwing.

Wie is de verantwoordelijke voor de stroom van genade?

De Heilige Geest! En niemand anders!

 

CHARIS biedt daarom service aan, diensten.

Niemand is verplicht deze dienst te gebruiken.

Je kunt CHARIS vergelijken met een tankstation langs de snelweg, dat veel diensten aanbiedt: benzine, toiletten, rustplaats, koffie, picknick, etc.

Wanneer je aankomt bij een tankstation langs de snelweg, kun je stoppen of niet.

Dat hangt af van wat je nodig hebt.

Zo is het ook met CHARIS: je kunt een beroep doen op haar diensten of niet.

Iedereen is vrij.

Welke diensten biedt CHARIS aan?

- Eenheid in Verbondenheid:

CHARIS krijgt de opdracht van de paus om verbondenheid te creëren in de gehele genadestroom van de Vernieuwing. Daartoe voorzien de statuten in drie diensten:

o De Internationale Service of Communion

o De Continentale Service of Communion

o De Nationale Service of Communion

Service of Communion betekent hier:

“Dienst aan Eenheid in Verbondenheid”,

maar ook “gezamenlijke dienst aan heel de Kerk”.

Het nationale niveau

In de nationale Service of Communion van CHARIS wordt verzocht dat alle uitingen van de Vernieuwing in een land vertegenwoordigd zijn,

dat wil zeggen:

de gebedsgroepen, de gemeenschappen, de scholen voor evangelisatie,

de uitgeverijen, de priesters van de Vernieuwing, de charismatische radio- of tv-stations enz.

Het eerste doel van een Service of Communion is de eenheid te beleven

en vervolgens om dienstbaar te zijn.

Er is een coördinator van de nationale Service of Communion.

Let op:

hij is niet de verantwoordelijke van de Vernieuwing, de stroom van genade,

want daarvoor is de Heilige Geest verantwoordelijk.

 

De nationale Service of Communion is geen vervanging voor de reeds bestaande diensten in de landen.

Er bestaan in veel landen  nationale teams van de Vernieuwing die slechts verbonden zijn met de gebedsgroepen.

Ze zullen indien nodig doorgaan, maar moeten dan ‘Nationale Teams voor de gebedsgroepen van de Vernieuwing’ genoemd worden.

 

Het internationale niveau

 

- Kantoor en tijdschrift:

De onderlinge eenheid wordt ook gefaciliteerd door het kantoor van CHARIS in Rome, dat driemaal per jaar een tijdschrift uitgeeft.

Dat tijdschrift is een verbindingsorgaan voor de Vernieuwing wereldwijd en wordt in vijf talen gepubliceerd.

U kunt het gratis lezen op de CHARIS-website.

 

- Training:

CHARIS biedt training aan voor leiders (in Rome of in de landen die erom vragen),

training in profetische voorbede en training in het beoefenen van de charisma's.

Ik denk dat dit laatste erg belangrijk is,

want ik heb de indruk dat we in veel landen een afname zien in het beoefenen van de charisma’s.

Dat is jammer,  en waarschijnlijk niet de wil van de heilige Geest.

We moeten in ons weer de ijver wekken voor het beoefenen van de charisma's.

We bereiden ook een training voor op het vlak van de oecumene.

Met de wereldwijde coronaviruscrisis zien we dat ons trainingsaanbod moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

We werken aan het creëren van online trainingen die wereldwijd gevolgd kunnen worden, zonder je huis te hoeven verlaten.

 

- De gemeenschappen:

Het aanbod van CHARIS betreft ook een dienst aan de gemeenschappen die uit de charismatische vernieuwing zijn ontstaan.

Het is in de eerste plaats een dienst van eenheid in verbondenheid omdat veel gemeenschappen de wens hebben om elkaar te leren kennen en te helpen.

Via deze verbondenheid wil CHARIS ook gemeenschappen helpen om verschillende uitdagingen aan te gaan.

Bijvoorbeeld hoe je misbruik van gezag kunt voorkomen,

hoe je jonge mensen kunt evangeliseren enz.

Op al deze gebieden is het delen van ervaringen tussen gemeenschappen erg belangrijk.

CHARIS biedt ook canonieke hulp aan, en wel aan gemeenschappen die hun statuten moeten opstellen om kerkelijke erkenning te verkrijgen.

- De jongeren:

CHARIS besteedt bijzondere aandacht aan de jongeren die een belangrijke plaats innemen in de statuten.

Zo zijn zij op alle niveaus vertegenwoordigd:

nationaal, continentaal en internationaal.

Dit is de grote uitdaging voor de charismatische vernieuwing van vandaag:

de jeugd evangeliseren.

Daarvoor moeten we hun vertrouwen schenken en verantwoordelijkheden geven.

Dit houdt in dat de ouderen hun verantwoordelijkheden aan de jongeren overdragen.

Dit is de reden waarom de CHARIS-mandaten op alle niveaus voor drie jaar gelden en slechts één keer verlengd kunnen worden.

Laten we niet bang zijn om plaats te maken voor de jongeren.

Ik stel u een vraag:

waar ging de Heilige Geest naar toe, toen hij de Charismatische Vernieuwing in de katholieke Kerk wilde beginnen?

Naar een bejaardentehuis? Nee, hij ging naar een universiteit.

De eerste leiders van de Vernieuwing waren jongeren van 21-22 jaar!

En ondanks hun onervarenheid hebben ze de Vernieuwing in slechts een paar jaar verspreid over de hele wereld.

De Heilige Geest vertrouwde jonge mensen. Laten ook wij hen vertrouwen. 

Dit impliceert nederigheid van veel huidige verantwoordelijken die moeten leren, zich terug te trekken. Zoals Johannes de Doper zei: “Hij moet groter worden en ik kleiner."

 

- De organisatie van grote bijeenkomsten:

CHARIS is ook verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten in eenheid voor de hele Vernieuwing. Een mooi voorbeeld is het wereldwijde charismatische gebed dat we afgelopen zaterdag voor het Vigilie van Pinksteren hebben gedaan.

Maar er was ook de internationale bijeenkomst van gemeenschappen in Recife (Brazilië) afgelopen januari en Pinksteren in Rome in 2019.

De statuten voorzien ook, om de drie jaar, in een algemene vergadering van CHARIS, waar verkiezingen zullen plaatsvinden

van de moderator en de leden van de Internationale Service of Communion, de internationale Dienst van Verbondenheid.

 

c. Evangelisatie en heiligheid

Ik moet ook iets zeggen over twee andere essentiële elementen van het werk van CHARIS.

De paus vraagt ons om vernieuwing van onze evangelisatie.

Zijn oproep om de doop in de Geest te verspreiden, is eigenlijk een oproep tot zending.

We zullen deze oproep alleen trouw zijn als we besluiten,

 onvermoeibare evangelisten te worden.

Het andere essentiële element is heiligheid.

Jullie hebben allemaal kunnen zien dat het beoefenen van charisma's, zelfs buitengewone, niet impliceert dat de beoefenaar ervan heilig is.

Helaas hebben we om ons heen voorbeelden van stichters die op dit gebied gefaald hebben.

Eén van de diensten van CHARIS is om ons te herinneren aan het feit dat we allemaal geroepen zijn tot heiligheid.

Alles wat ik jullie vanaf het begin heb verteld, kan worden samengevat in het woord ‘heiligheid’.

Heiligheid zal ons ertoe aanzetten te beleven de onderlinge eenheid, naastenliefde, evangelisatie en eenheid van christenen die Jezus zozeer wenst.

Heiligheid zal ons helpen om de charisma’s op juiste wijze, in nederigheid ten dienste te stellen van de Kerk.

Heiligheid is de vrucht van de werking van de Heilige Geest in ons.

Het is de Heilige Geest die heiligen maakt.

Laat de Heilige Geest het maar in ons doen, dat is pas écht charismatisch zijn.

Conclusie

Met de komst van paus Franciscus zijn we een nieuwe fase in de geschiedenis van de Charismatische Vernieuwing ingegaan.

De deuren van de Kerk staan wijd open voor de Vernieuwing.

Dat is een teken van de Geest die ons uitdaagt:

'Ben je bereid om Mij te volgen

om de buitengewone genade die Ik je heb gegeven, de doop in de Geest,

om je heen bekend te maken?

Ik heb jullie uitgekozen om mijn boodschappers te zijn.

Ik open de deuren van de Kerk voor jullie.

En dus – Ga! en maak bekend wat jullie allemaal van Mij hebben ontvangen."

Beste vrienden, broeders en zusters, de wereld wacht op een nieuwe Pinksteren.

God rekent op ons, om zijn instrumenten te zijn.

Laten we niet bang zijn:

"Hier zijn we, Heer, om uw wil te doen!"

 

Genoemde boeken van kardinaal Suenens zijn verkrijgbaar op het KCV-dienstencentrum in Helmond via de webwinkel www.kcv-net.nl/kcv/webwinkel

 

VideoDelen

Deel op Facebook Deel op Twitter