Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

Aanbidding in Zeist

Anne Koole-Bart

Vanaf vroege tijden is er in de kerk belangstelling geweest voor het zichtbaar stellen van Christus tijdens en buiten de liturgie, bijvoorbeeld door een lege ereplaats in het koorgestoelte, of door het dragen van een soort monstrans bij het binnentreden van de kerk. Ook het tabernakel met de godslamp vindt hier zijn oorspong. Later kwam het gebruik van de aanbidding van het Heilig Sacrament. Deze vormen willen mede gestalte geven aan de aanwezigheid van Christus onder ons en tevens een bevestiging zijn van woorden van de apostel Paulus als hij schrijft: 'Bid zonder ophouden' (1 Tessalonicenzen 5,17).

MOEDER TERESA

De laatste decennia was het verlangen naar dit voortdurend gebed in onze westerse samenleving verminderd en daarmee ook de devotie. Daarin lijkt nu geleidelijk een verandering te komen. Als een nieuwe lente is er de laatste jaren door het hele land een opleving van de devotie van stille aanbidding aan de gang*. Mede als gevolg van de oproep van Moeder Teresa aan priesters en leken. Deze oproep had tot gevolg dat twee jaar geleden in Zeist het initiatief voor aanbidding werd genomen door een karmelietes van de Lekenorde van de Karmel, meegedragen door twee diakenen, twee acolieten en de dirigent van het kerkkoor. Bij de pastoor was er aanvankelijk wat twijfel over de levensvatbaarheid. Maar nadat via een intekenlijst zo'n dertig mensen zich opgaven kwamen de maandelijkse vieringen op gang. En tenslotte gaf de pastoor niet alleen groen licht, maar is ook zelf deel gaan nemen aan de voorbereiding van de 24-uurs aanbidding.

'STEL HEM PRESENT'

In februari werd het tweejarig bestaan van de aanbidding gevierd met een 24 uur durende viering. In die uren was er veel stilte, maar ook was er het bidden van de rozenkrans, waarin deze keer de nieuwe lichtende geheimen een belangrijke plaats kregen. Af en toe klonk het Ave Verum Corpus van Mozart en het Dank sei dem Herrn van Händel. De dreigende wereldsituatie was een belangrijke gebedsintentie. De viering werd de eerste avond geopend met een eucharistieviering o.l.v. pastoor Spithoven, met medewerking van het koor en de volgende avond afgesloten met overweging en zegening. De pastoor zei: 'Zoals Christus hier present is in ons midden, stel Hem zo ook present in de wereld als jullie weggaan.'

IEDER UITGENODIGD

Door deze viering is een verrijkend contact ontstaan met een groep Srilankaanse gelovigen, die ook eigen aparte vieringen bleken te hebben, met perspectief voor verdere samenwerking. Ieder was uitgenodigd te komen bidden, ook protestanten, ongelovigen en mensen van andere godsdiensten. Een jonge vrouw die bahai is was ook gekomen. (Bahai is een tak van de islam, die sterk de universaliteit van de grote godsdiensten en de onderlinge vrede benadrukt). De meeste mensen waren bij de begin- en slotviering aanwezig en de uren daaromheen; de nachtelijke uren werden vooral gedragen door een kleine kerngroep. In het aangrenzende parochiehuis was er gelegenheid om wat te drinken en zich te verfrissen. Bij de deur van de kerk brandden de hele avond en nacht door vuurpotten als oproep tot gebed.

BIJBEL

De monstrans was op het altaar geplaatst. Rechts van het altaar de paaskaars en links een (lege) lezenaar. Het zou mooi zijn als een volgende keer hier een opengeslagen bijbel op zou liggen. Dat maakt het voor mensen uit b.v. Samen-op-wegkerken wat vertrouwder, omdat zo zichtbaar wordt dat Christus in Woord en Sacrament tot ons komt. Trouwens ook voor katholieken is het goed te weten dat de Heilige Schrift het gewaad van Christus is, zoals Calvijn het treffend uitdrukte.

HART VAN DE KERK

Treffend was dat de prachtige monstrans die gebruikt wordt voor de uitstelling de vorm heeft  van een kerk met in het midden de grote geconsacreerde hostie. Daarmee wordt zichtbaar dat Christus en de Eucharistie het stralend middelpunt en het kloppend hart van de Kerk zijn. Er was een liturgie met diverse teksten, gebeden en liederen. Twee coupletten geef ik weer, omdat daarmee alles gezegd wordt waar het in de Stille Aanbidding om gaat:

Leer me biddend op U wachten

door de donkere uren heen

hopend in de kille nachten

op het licht dat eens verdween.

 

Laat mij biddend openbloeien

voor uw Aanschijn, niet voor mij.

God, Gij blijft mij biddend boeien,

groter dan mijn hart zijt Gij.

De aanbidding in Zeist is [2003!] elke eerste woensdagavond van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Adres: Sint-Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist. Tel. Parochiesecretariaat 030-69 22 113, maandag t/m vrijdag 9-12 uur  [2003!] #

*Uit onderzoek van de Gemeenschap voor Aanbidding, Tegelen, bleek dat er in 1984 in Nederland een kleine honderd aanbiddingsplaatsen waren, en in 2003 driehonderd.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 2003-6

-----------------------------------------------------------------------

Uit navraag in 2020 kwam deze informatie naar voren:

De aanbidding in Zeist is in 2015 overgedragen aan de parochie, zie www.aanbiddingzeist.nl. Die combineerde hem maandelijks met de doordeweekse viering op de woensdagochtend. Die viering en ook die aanbidding zijn in 2020 gestopt vanwege het virus Covid19. Één keer in de maand op zaterdag(middag) is/was er biechtgelegenheid met aanbidding en uitstelling van het Heilig Sacrament.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter