Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

ZIE UW KONING KOMT!

Boek van Frans Horsthuis besproken door Jan van Beeck ofm

In de beginjaren van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland was Frans Horsthuis (1921) voor velen een inspirerende figuur. Voor hen zal zijn nieuwste boek herkenning opleveren en inspiratie. Maar ook vragen.

Frans HorsthuisFrans Horsthuis

Frans is priester van het Aartsbisdom Utrecht. Als pastoor van Neede maakte hij in 1968 een reis in Israël. Op de Olijfberg voelde hij dat Jezus hem zei dat de christenen de Kerk gemaakt hadden tot een organisatie, gebouwd op geld, op wereldse structuren en wetenschap. Het draaide erop uit dat hij ontslag nam als pastoor, en een zwervend leven ging leiden, zonder de zekerheid van een vast inkomen, en zonder geld. Op zijn tochten is zijn relatie met God steeds meer verdiept en heeft hij veel mensen kunnen vertellen over God. 

Europa

Frans ervoer een bijzondere roeping in verband met Europa. Aanvankelijk samen met Anneke Hoekendijk, later ook met bijvoorbeeld Theo Swart*, maakte hij tochten naar landen achter het IJzeren Gordijn. Hij heeft enkele boeken geschreven om zijn ervaringen en inspiratie door te geven. 

Het boek Zie uw Koning komt! kun je beschouwen als een samenvatting van zijn boodschap. De grondvisie van het boek is dat Jezus er voor iedereen was en is: iedereen die genezen wil worden of vergeving wil krijgen, kon en kan bij Hem terecht. Maar Jezus was en is tegelijk op zoek naar mensen die in zijn dienst willen staan en die daarvoor alles willen loslaten, precies zoals Jezus zelf gedaan heeft. Hen gaat Hij vormen, zodat ze in zijn koninklijke dienst kunnen staan. 

Zelf ontdekken

Frans geeft eerst een overzicht hoe Jezus zelf gegroeid is naar het koningschap. Frans noemt het een grote ontdekking in zijn leven, dat Jezus zelf ook alles heeft moeten leren en ontdekken (blz. 26). Op een boeiende manier werkt hij uit hoe hij denkt dat Jezus stap voor stap hierin is gegroeid. 

Vervolgens schetst Frans een weg hoe wij de opleiding tot koning kunnen volgen. Het komt erop aan vanuit de nieuwe mens - die in ons is** - te leven. Probeer niet de oude mens te bekeren, dat lukt toch niet, die moet je maar accepteren (blz. 111). 

De weg omlaag

Het is niet belangrijk dat wij een gedegen theologische opleiding volgen, ook niet dat we een goed karakter hebben of speciale gaven. Als we ons maar onvoorwaardelijk aan Hem overgeven en ons met een onverdeeld hart aan Hem toevertrouwen (blz. 128-129). Jezus leidt ons dan op de weg omlaag, de weg die Hij zelf ook gegaan is: met Jezus mee slaaf, lam en slachtoffer worden (blz. 137). 

Ten slotte ontvouwt Frans zijn gedachten over het groeiende Koninkrijk. Hij ziet daarbij het gezin als basis. Gezinnen kunnen uitgroeien tot huisgemeentes.

 Zie-uw-Koning-komt-Frans-HorsthuisZie uw Koning komt! Opleiding tot Koningschap

Openbaring

Frans besteedt in dit deel veel aandacht aan het Bijbelboek Openbaring. Het hoofdthema van Openbaring is volgens Frans hoe Jezus in heerlijkheid komende is en hoe Hij ons tot onze hoogste bestemming als koninklijke priesters zal leiden (blz. 243).*** 

Dan doorloopt Frans het boek Openbaring en legt hij uit hoe hij de symboliek verstaat. Bijvoorbeeld: zeven is drie plus vier; twaalf is driemaal vier; drie verwijst naar God en vier verwijst naar aarde. Gods plan onder de mensen wordt aangeduid met zeven; waar de uitverkorenen deelnemen aan Gods heerlijkheid wordt het getal twaalf gebruikt (blz. 241-242). Ten slotte probeert hij de boodschap van Openbaring op een eigentijdse manier te verwoorden. 

Stellig

Ik vind het alles bij elkaar een boeiend boek, zeker voor mensen die Frans ooit ontmoet hebben. Er valt veel op het boek aan te merken. Frans geeft wel aan vanuit welke levenservaringen hij tot zijn ideeën is gekomen, maar hij schrijft niet aan welke andere christenen hij gedachten ontleend heeft. Nu lijkt het dat alles openbaring van God is of anders gedachten van Frans zelf. 

Frans is nogal stellig in zijn beweringen. Het was mij liever geweest als hij zijn ideeën meer als zijn ideeën had gepresenteerd, en de lezer had uitgenodigd er zelf ook eens over na te denken. Daar nodigen zijn gedachten wel toe uit. 

Magdalena

Frans interpreteert Bijbelteksten alsof het allemaal zonneklaar is. Ik begrijp dat hij in een boekje van 276 bladzijden niet alles kan toelichten met voetnoten. Maar ik was bijvoorbeeld verbaasd dat hij Maria Magdalena als een voormalige prostituee ziet. De Bijbel zegt dit namelijk helemaal niet; in de katholieke traditie heeft men wel vaak zo gedacht, doordat de naamloze zondige vrouw uit Lucas 7,37 vereenzelvigd werd met Maria Magdalena, die even verderop in Lucas 8,2 wordt genoemd. 

Mij valt bijzonder op dat Frans weinig verwacht van de kerkvormen zoals die nu zijn. Naar zijn indruk zal die vanzelf wel overgaan. Hij verwacht, zoals gezegd, dat er een nieuwe bloei zal komen vanuit gezinnen en huisgemeentes. Ik ben het met hem eens dat er op de Kerk zoals die nu is veel aan te merken valt, maar toch zie ik zelf een toekomst meer ontstaan vanuit deze Kerk, al zal die, zoals alle eeuwen door, gezuiverd worden. 

In het boek De koninklijke weg (1990) had Frans ook geschreven over leken die voorgaan in een huis-eucharistie (pag. 260). Deze gedachte is mijns inziens in strijd met de katholieke leer, en ik verwacht er ook geen heil van. Een herhaling van dit idee vond ik niet in zijn nieuwste boek, maar een terugtrekking ervan ook niet. Ook daarom kan ik het nieuwste boek alleen aanbevelen aan mensen die het kritisch kunnen lezen.

cover-De-Koninklijke-Weg-Frans-Horsthuis-1990Het boek De koninklijke weg 

Nog twee opmerkingen:

1. Sinds 2010 woont Frans, na veertig jaar rondzwerven en leven op wat God hem elke dag gaf, weer in een gewoon huis. Het is de 92-jarige gegund, maar merkwaardigerwijze zwijgt hij in zijn boek over die verandering. 

2. Vorige boeken van hem waren niet te koop. Je kon ze wel bestellen en als je wilde kon je dan een zelfgekozen bedrag storten op een rekening die iemand anders bijhield. Dit nieuwste boek is echt te koop voor geld. Een hele verandering, zeker gezien de belevenis van Frans op de Olijfberg. Maar Frans schrijft niets over deze verandering.

Jan van Beeck 

*Theo Swart was rond 1980 herder van de Croygemeenschap in Aarle-Rixtel.

**Over de nieuwe en oude mens schrijft Paulus: zie Kolossenzen 3,9 en Efeziërs 4,22.

*** Dat wij koninklijke priesters zijn: zie 1 Pet. 2,5-9. 

Meer over Frans Horsthuis (en zijn broer Jozef) bij het begin van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en over zijn boek 'Wij willen Jezus zien': 0051, 0052 en 0372 op www.stucom.nl. 

Frans Th. Horsthuis, Zie uw Koning komt! Opleiding tot Koningschap. Uitgeverij Face2face 2012, 276 blz., prijs 19,95 euro. ISBN 978 9074901 185. Zie ook http://www.printdorp.com/nl/face2face/78-zukk.

#

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013-3 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter