Vorming

 
 

Alpha-Omega-cursus

ALPHA-OMEGA CURSUS

De Alpha-cursus wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk gezien als een precatechese die goed aansluit bij ‘het eerste geloofsonderricht’ ofwel het ‘kerygma’. Voor hen die zich aangetrokken voelen tot de Rooms-Katholieke Kerk en hiervoor interesse tonen is een vervolgcursus onontbeerlijk. Een cursus waarin de complementaire elementen van het rooms-katholieke geloofsgoed aan de orde komen.

Complementaire elementen

Jacques van Bijsterveld, die in de parochie te Nootdorp deze cursus heeft ontwikkeld en sinds 2001 iedere twee jaar geeft, schrijft: 'Ik vind dat de R.-K. Kerk het, vanuit haar missie tot evangelisatie, aan zichzelf verplicht is dit R.-K. vervolg op de Alpha-cursus aan te bieden aan wie belangstelling hebben voor de geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk. De vraag is: Wat zijn die complementaire rooms-katholieke elementen, die dan dienen te worden aangeboden? Het handboek: De Alpha-cursus in een rooms-katholieke setting geeft hiervoor enige aanzetten zoals: de sacramenten, het kerkelijk jaar, de Kerk als gemeenschap, Maria en de andere heiligen, historie en hiërarchie van de Kerk, etc. Daarbij kan ook uitleg gegeven worden over waarin de grote overeenkomsten en belangrijkste verschillen er zijn met wat geleerd wordt door de kerken uit de Reformatie.

Kardinaal Stafford, die het hoofd was van de Pauselijke Raad voor Leken, schreef vanuit die functie enthousiast te zijn over de Alpha-cursus en stelde daarbij voor, gezien het belang van een goede follow up, aan die complementaire rooms-katholieke elementen evenveel tijd te geven als aan de Alpha-cursus zelf.

Programma

Het programma van de Alpha-Omega-cursus in Nootdorp:

(1.) De Overlevering en de H. Schrift. [De Canon, Schrift interpretatie], (2.) Kerkhistorie en Kerkstructuur [Apostolische continuïteit, kerkhiërarchie, etc.], (3.) De gemeenschap van de Kerk [R.K. definitie van Kerk], (4.) Genade en sacramenten [Genade begrip, algemene inleiding op sacramenten], (5.) Doopsel en Vormsel, (6.) Eucharistie plus excursie op het priesterkoor [Uitleg Eucharistie en liturgische expressie], (7.) Huwelijk en Priesterschap, (8.) Sacrament van Boete en Verzoening en het Sacrament van de zieken, (9.) De Heiligen [Voorspraak en  voorbeeldfunctie van de heiligen], (10.) Het kerkelijk jaar [De Hoogfeesten en de liturgische symboliek en expressie]. Verschillende sprekers verzorgen deze inleidingen.

Noodzakelijk fundament

Deze Alpha-Omega-cursus dient als R.-K. vorming voor hen die het noodzakelijk fundament van de precatechese van de Alpha-cursus reeds hebben ontvangen. Als begeleidend handboek wordt gebruik gemaakt van “Het Geloofsboek” van de Belgische Bisschoppen. 

Inlichtingen: Jacques van Bijsterveld, Galop 12,  2632 GM Nootdorp. Tel: 06 387 25 859  

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter