Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Printversie

 

GAVE VAN KENNIS

Een gave bij het sacrament van het vormsel

De ingevingen van de Heilige Geest die ons via de gave van kennis bereiken, helpen ons om in geloofszaken een juist oordeel te vellen. De Heilige Geest helpt ons daarbij op een dubbele manier.

Aan de ene kant doet Hij ons juister aanvoelen wat we moeten geloven. Wat hoort tot de geopenbaarde Waarheid, wat niet? Hij helpt ons om bijna intuïtief te onderscheiden wat wel en wat niet tot de geloofswaarheid behoort. We voelen gemakkelijker aan wat in geloofszaken juist is en wat moet gelden als een dwaling. Het resultaat is een gezuiverd en verlevendigd geloofsinzicht.

Aan de andere kant is de gave van kennis van groot nut voor het praktische leven, in zover zij ons helpt om ons alledaagse leven - ons denken, handelen en streven van alle dag - met ons geloof in overeenstemming te brengen.

Onderscheiden

De ingevingen van de Heilige Geest stellen ons beter in staat om het goede van het kwade te onderscheiden. Aardse dingen, zoals roem, macht en rijkdom, zullen we op hun juiste waarde weten te schatten. Twijfelachtige en duistere zaken zullen we met een scherper doorzicht benaderen.

Welke dingen kunnen ons het echte geluk verschaffen? Wat brengt ons tot geestelijke vooruitgang? Wat leidt onvermijdelijk tot onze ondergang? Wat brengt ons nader tot God? Welke zaken doen ons van Hem afwenden? Het zijn zovele vragen die wij ons beginnen te stellen onder invloed van de Heilige Geest. Zovele vragen ook waarop wij van zijn kant een antwoord mogen verwachten, dankzij de gave van kennis.

En al te dikwijls falen we. Vooral wanneer we ons laten verblinden door de schittering van puur aardse dingen en deze nastreven en ambiëren alsof ze ons het ware geluk brengen. Thomas van Aquino noemt ze valstrikken: zij zijn het kwaad dat zich vermomt als het goede. Het zijn afgoden, zegt hij, die, als we niet opletten, onze ondergang betekenen. Alleen als we ons laten leiden door de gave van kennis, zijn we in staat om deze valstrikken te zien en te vermijden. Op die manier stelt de gave ons in staat om onze relatie met God te zuiveren en te vervolmaken.

Van fouten leren

Thomas legt ook verband tussen de gave van kennis en de zaligprijzing van de treurenden: 'Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden' (Matteüs 5, 4). Hij verwijst hier naar Augustinus, die stelt dat 'kennis toekomt aan personen die treuren', waarmee hij mensen bedoelt die telkens weer een harde les leren door de nederlaag die ze lijden, wanneer ze het kwade nastreven alsof dit het goede is. Thomas herinnert ons eraan hoe waardevol het is van onze fouten te leren. Uiteraard zijn we dan bedroefd over wat we verkeerd hebben gedaan. Maar tegelijk ondervinden we troost, omdat de spijt over onze fouten ons er uiteindelijk toe brengt om de dingen van de wereld te benaderen zoals God wenst dat we ze benaderen. En dat is: er geen afgoden van te maken, maar ze volgens Gods Voorzienigheid te gebruiken, zodat ze ons niet van Hem verwijderen, maar integendeel dichter bij zijn liefde brengen.

 #

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-6Dit is deel 5 van deze serie over de gaven van de Geest, zoals vermeld in Jesaja 11,2-3a. Over ieder die het sacrament van het vormsel ontving zijn deze gaven afgesmeekt.

De hele serie van Edgard Peeters over de zeven gaven van de Heilige Geest in pdf-printversie

Zie ook www.kcv-net.nl/kcv/inhoudelijk/gaven-van-de-geest.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter