Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Printversie

 

GAVE VAN STERKTE

 

Edgard Peeters

Jesaja schrijft over gaven van de Geest. Het zijn de gaven die bij het sacrament van het vormsel worden afgesmeekt over elke vormeling. Ging het vorige artikel in deze serie over de gave van kennis, nu meer over de gave van sterkte.

De gave van kennis toont ons dus de weg om in overeenstemming te leven met de wil van God. Maar 'weten' alleen is onvoldoende. We hebben ook 'sterkte' nodig om effectief de weg van God te bewandelen en het hoofd te bieden aan de tegenwerking en de tegenkanting die wij ongetwijfeld zullen ontmoeten. Opnieuw komt de Heilige Geest ons hierbij ter hulp.

Door de gave van sterkte schenkt Hij ons de vastberadenheid en de standvastigheid om het goede te doen en het kwade te laten, vooral op die momenten waarop we met onze zwakte worden geconfronteerd en het moeilijk wordt om vol te houden. En er kunnen velerlei soorten moeilijkheden opduiken. Ze kunnen uit ons eigen innerlijk voortkomen, zoals gemakzucht, geestelijke dorheid, afmatting, verveling, hartstocht en begeerte, diep verdriet, lichamelijk lijden, ontmoediging, of angst. Maar er kan ook druk van buitenaf ontstaan, zoals dreigement, verleiding, bekoring, laster, pesterij, vervolging, of doodsbedreiging.

In alles volharden

Natuurlijk kunnen we altijd proberen om ons de morele deugd van moed eigen te maken, die ons bekwaam maakt om onverschrokken op gevaarlijke situaties af te stappen of koelbloedig te blijven bij plotseling opkomend gevaar. Maar de deugd van moed heeft zo zijn beperktheden. Zij draagt niet het krachtige vertrouwen in zich, dat nodig is om aan elk gevaar het hoofd te bieden. Dit vergt een volmaakt en bijzonder intens vertrouwen, dat alleen door de gave van sterkte kan worden verkregen. Door deze gave zorgt de Heilige Geest ervoor dat wij onze natuurlijke bekwaamheden overstijgen en de vreugde ervaren van een volslagen vertrouwen in de sterkte van God. Daarom laat de gave ons toe om in alles te volharden, het hevigste lijden te doorstaan en naar het goede te blijven streven, ook al lijkt het ver weg of is het bijzonder lastig te bereiken.

Geduld: een vrucht van sterkte

Hoe dikwijls raken we niet geërgerd of gefrustreerd wanneer we het geduld niet kunnen opbrengen om onze plannen en doelstellingen te realiseren. Volgens Thomas van Aquino is geduld een vrucht van de gave van sterkte. De kracht en het vertrouwen die we door deze gave ontvangen, stellen ons in staat om vol te houden en alle grote en kleine moeilijkheden te overwinnen.

Thomas noemt ook het 'geduld bij langdurig lijden' een vrucht van de gave van sterkte. Het is de bekwaamheid om vol te houden te midden van langdurige uitdagingen. Eigen aan de gave van sterkte is dat zij ons een geest schenkt van bijzondere volharding in goede, maar lastige ondernemingen. Zij stelt ons in staat om door te zetten ondanks alles en op die manier zelfs de moeilijkste opdrachten tot een goed einde te brengen.

Krachtig verlangen

Thomas ziet ook een verband tussen de gave van sterkte en de zaligspreking 'Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Matteüs 5,6). De woorden 'hongeren' en 'dorsten' wijzen op het krachtige verlangen waarmee men uitziet naar de gerechtigheid. Zij vormt het doel dat men kost wat kost wil bereiken. Het verlangen ernaar is zo groot, dat men er alles voor over heeft om het te halen. En hierin ziet Thomas de grote affiniteit tussen de zaligspreking en de gave. Terwijl de gave voorziet in het krachtige doorzettingsvermogen om Gods plannen te realiseren, beloont de zaligspreking degene die de gave daadwerkelijk benut. Hij wordt in zijn streven 'verzadigd'.

#

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-6. Dit is deel 6 van een serie over gaven, vruchten en charisma's van de heilige Geest.

De hele serie van Edgard Peeters over de zeven gaven van de Heilige Geest in pdf-printversie

Meer van Edgard Peeters over gaven van de Geest: www.kcv-net.nl/kcv/a/4083.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter