Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Hoe ver zijn we met parochies missionair maken?
Interview eind 2020 met Frank Jansons
 

PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP

‘Aan het begin van zijn pontificaat onderstreepte paus Franciscus het belang van creativiteit of van het zoeken naar nieuwe wegen, naar de beste manier om het Evangelie te verkondigen. (nr. 1 in het document)

Hoever zijn we daar als parochianen mee gevorderd? Hieronder een bloemlezing uit het Vaticaanse document dat 27 juni 2020 door paus Franciscus werd goedgekeurd. ‘We moeten toegeven dat de oproep tot bezinning over de parochies en hun vernieuwing nog onvoldoende vruchten heeft afgeworpen. (29)’ Dat is dus wereldwijd een probleem. Kom heilige Geest! Wat staat er in dit document over de Heilige Geest, de charisma’s en gelovigen die bovengemiddeld aan God toegewijd leven?  Kees Slijkerman 

14. Juist vanuit de beschouwing van de tekenen van de tijd en luisterend naar de Heilige Geest, is het noodzakelijk om nieuwe wegen te creëren. (…) Deze opdracht mogen we niet zien als een last, maar als een uitdaging die met enthousiasme verwezenlijkt kan worden. 

29. De parochie is dus een gemeenschap die door de Heilige Geest bijeengeroepen wordt om het woord van God te verkondigen en om kinderen door het doopsel opnieuw geboren te laten worden. (…) Ook al is de parochie niet het enige instrument van de evangelisatie, als ze in staat is zich constant te hervormen en aan te passen, zal ze ‘de Kerk die leeft te midden van de huizen van haar zonen en dochters’ blijven.

Ten eerste innerlijke vernieuwing

35. De hervorming van de structuren die de parochie moet nastreven, vereist in de eerste plaats een mentaliteitsverandering en een innerlijke vernieuwing, vooral bij degenen aan wie de verantwoordelijkheid van het pastorale leiderschap is toevertrouwd. Om trouw te blijven aan het mandaat van Christus moeten herders, en vooral pastoors (…) dringend de noodzaak van een missionaire hervorming van de pastoraal inzien.

38 Het feit dat het volk van God begiftigd is met de waardigheid en de vrijheid van de kinderen van God, bij wie in het hart de Heilige Geest als in een tempel woont, impliceert dat men praktijken en modellen promoot waarbij elke gedoopte, op grond van de gave van de Heilige Geest en de ontvangen charisma’s, actief deelneemt aan de evangelisatie.

Geschenk voor de ander zijn 40. De centrale rol van de Heilige Geest impliceert volgens de leer van Jezus een verregaande belangeloosheid: voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven (Matteüs 10,8). Hij leerde zijn volgelingen om in een edelmoedige geest van dienstbaarheid te leven en om een geschenk voor de ander te zijn (cf. Johannes 13,14-15), met speciale aandacht voor de armen.

83. Binnen de parochiegemeenschap zijn er in veel gevallen personen aanwezig die kozen voor een godgewijd leven. Dit staat in feite niet buiten of los van het leven van de plaatselijke Kerk, maar het vertegenwoordigt een bijzondere manier, gekenmerkt door de radicaliteit van het Evangelie, om er middenin aanwezig te zijn, met haar specifieke gaven (zoals genoemd in de brief Iuvenescit Ecclesia over de relatie tussen de hiërarchische en charismatische gaven, 2016*). Bovendien situeert het godgewijde leven, naast de geestelijken en leken geïntegreerd in de gemeenschap, zich in de charismatische dimensie van de Kerk.

Charisma’s en bedieningen

88. Lekengelovigen kunnen zich ook geroepen voelen of geroepen zijn om samen te werken met hun herders in dienst van de groei en de bloei van de kerkelijke gemeenschap door het uitoefenen van een grote verscheidenheid van bedieningen overeenkomstig de genade en de charisma’s die de Heer graag in hen zal neerleggen.

109. In de christelijke gemeenschap kan de veelheid van charismatische gaven en bedieningen die voortvloeit uit de menswording van Christus en de gaven van de Heilige Geest, niet herleid worden tot uniformiteit, tot de verplichting om alles gemeenschappelijk en op dezelfde manier te doen, om alles altijd op dezelfde manier te denken. Integendeel, op grond van het algemene priesterschap van de gelovigen is iedere gelovige voorbestemd om het hele Lichaam op te bouwen.

Leiding van de Geest

110. Zoals Jezus’ hele leven geïnspireerd werd door de Heilige Geest, zo staat het

leven van de Kerk en van elk van haar leden onder de leiding van dezelfde Geest.

Bron: Pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangelisatieopdracht van de Kerk, Congregatie voor de Clerus,Vlaamse vertaling.

*In Iuvenescit Ecclesia, waar het document naar verwijst staan alle in de Bijbel genoemde charisma’s opgesomd, plus het stichters-charisma waar nieuwe gemeenschappen uit voortkomen. KS

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2021-1

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter