Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Printversie

 

DE GAVE VAN GODSVRUCHT DOET WAT MET ONS

Edgard Peeters

Jesaja schrijft over gaven van de Geest. Het zijn de gaven die bij het sacrament van het vormsel worden afgesmeekt over elke vormeling. Het Hebreeuwse woord voor de gave van ontzag voor de Heer (Jesaja 11,2), waarover het vorige artikel in deze serie ging, betekent ook godsvrucht. Daarover nu meer.

Kunnen we God ooit de eer en devotie betuigen die Hij verdient? Hoe goed we het ook proberen, we zullen nooit in staat zijn om dit helemaal vanuit onszelf te realiseren. Als we God ooit het soort eer willen betuigen dat we verschuldigd zijn als zijn schepselen en als zijn aangenomen kinderen, dan hebben we de hulp nodig van de Heilige Geest. Godsvrucht is de gave waardoor de Heilige Geest ons in staat stelt om God te eren op een wijze die het best bij Hem past.

God heilig benaderen

Terwijl de gave van vrees voor de Heer ons weghoudt van het kwaad, staat de gave van godsvrucht ons toe om God op een juiste en heilige manier te benaderen. Praktisch gezien is de gave van godsvrucht dan ook vooral actief op het vlak van eredienst en goede werken. De gave stelt ons in staat om onze relatie met God voornamelijk via deze domeinen te verbeteren en te verdiepen.

God eren als onze Vader

Meer specifiek doet de gave van godsvrucht ons onmiddellijk reageren op de uitnodiging van de Heilige Geest om God te eren als onze Vader. Doorheen deze gave herinnert Hij ons eraan dat we kinderen van God zijn. En Hij maakt dat deze herinnering ons vreugde en vertrouwen schenkt. Paulus omschreef dit kindschap als volgt: 'Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God' (Romeinen 8,14-16).

Omdat de gave van godsvrucht ons voor deze waarheid openstelt, worden we ertoe gebracht om God te eren en te dienen als een 'zoon'. De gave van godsvrucht doet ons trouwens delen in het Zoonschap van Jezus Christus, de eeuwige en goddelijke Zoon van God.

Werken van barmhartigheid

Eigen aan de gave van godsvrucht is dat zij onze aandacht tevens richt op onze medemensen. De gave doet ons alle mensen eren en dienen, op grond van hun mede-kind zijn van God. Elke daad, zegt Thomas van Aquino, waardoor iemand goed doet aan een ander uit eerbied tot God, is geïnspireerd door de gave van godsvrucht. Door anderen tegemoet te komen in hun dagelijkse strijd, eren we de Vader, omdat we hierdoor mensen dienen die zijn kinderen zijn.

Daarom verbindt Thomas de gave van godsvrucht met de zaligsprekingen 'Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid' en 'Gelukkig die barmhartig zijn' (Matteüs 5, 6-7). Godsvrucht vervult het hart immers met het verlangen naar werken van barmhartigheid.

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2016-5Dit is deel 4 van een serie over gaven, vruchten en charisma's van de heilige Geest.

De hele serie van Edgard Peeters over de zeven gaven van de Heilige Geest in pdf-printversie

Meer van Edgard Peeters over gaven van de Geest: www.kcv-net.nl/kcv/a/4083.

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter