KCV

 

Waar het inhoudelijk om gaat
De inhoud die we via activiteiten ondersteunen met onze organisatie
 

Doelstelling KCV

In de statuten van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing is als doelstelling vastgelegd 'het steunen en stimuleren van de charismatische vernieuwing onder Rooms-Katholieken in het Nederlands taalgebied door gemeenschapsvorming rond de levende Christus om in en door zijn Geest Zijn taak voort te zetten: te bouwen aan de nieuwe aarde'.

In het huishoudelijk reglement heeft het bestuur in 2011 deze toelichting op de doelstelling vastgelegd:

'De Stichting KCV heeft als doel het steunen en stimuleren van de Charismatische Vernieuwing in de Rooms-katholieke kerk in Nederland. Dit door mensen samen te brengen rond Jezus Christus. De KCV draagt uit dat mensen zijn geroepen tot leven in de Geest. Daarmee bouw je aan een nieuwe kerk en een nieuwe aarde. Ook dienstbaarheid aan niet-katholieken en inzet voor oecumene maken deel uit van deze doelstelling.'

CHARIS DOELSTELLINGEN

Klik hier voor de uitgewerkte doelstelling, op basis van de nieuwe situatie door de oprichting van CHARIS in 2019, op initiatief van paus Franciscus die op verzoek zijn visie voor deze Vernieuwing gaf in verschillende toespraken (zie deze compilatie en uitgeschreven teksten van zijn woorden). Deze CHARIS doelstellingen zijn ook leidend voor de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing.

MISSIE en ZENDING van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (zoals in oktober 1998 verwoord door ICCRS, de internationale dienstverlening die in 2019 op ging in CHARIS):

 De kerndoelen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing omvatten:

Het bevorderen van een weloverwogen en blijvende persoonlijke overgave aan Jezus Christus onze Heer en Redder.

Het bevorderen van een persoonlijk onvoorwaardelijk openstaan voor de persoon, aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest.

Bevordering van het ontvangen en gebruiken van de geestelijke gaven (charisma’s), niet alleen in de Charismatische Vernieuwing maar ook in de hele Kerk.

Het bevorderen van evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest, inclusief het evangeliseren van niet-kerkelijken, het opnieuw evangeliseren van mensen die slechts in naam christen zijn en het evangeliseren van zowel culturele als sociale structuren.

Het bevorderen van de voortdurende groei in heiligheid door de juiste integratie van deze charismatische accenten in het volle leven van de Kerk.

(Eindredactie van deze vertaling: pater A. Jurgens, 19 januari 1999.)

Deze doelstellingen zijn een beknopte weergave van de doelstellingen die in de inleiding staan van de officieel door het Vaticaan goedgekeurde statuten van ICCRS. De International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) was het officiële orgaan voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing wereldwijd en had een kantoor in het Vaticaan, dat is overgegaan naar CHARIS, een onderdeel van het Vaticaanse Dicasterie voor Leken, Familie en leven.

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter