Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 

Wie is Jan van Beeck?

 

Over charismalijsten in de Bijbel

Bij het plaatsen van charismalijsten op deze website hebben wij gebruik gemaakt van een tekst van Jan van Beeck ofm. Hij schrijft er bij:

"Met cha­ris­ma­lijs­ten be­doel ik die pas­sa­ges uit het Nieu­we Tes­ta­ment waar een aan­tal cha­ris­ma's op­ge­somd wor­den. Som­mi­ge heb­ben echt het ka­rak­ter van een op­som­ming; in an­de­re tek­sten vin­den wij een aan­tal cha­ris­ma's in een zins­ver­band ver­meld.

El­ke cha­ris­ma­lijst heeft zijn ei­gen ach­ter­grond. Het Nieu­we Tes­ta­ment geeft geen sys­te­ma­ti­sche leer over cha­ris­ma's. Het is vaak heel moei­lijk het ene cha­ris­ma af te ba­ke­nen te­gen het an­de­re. Er zijn vaak over­lap­pin­gen. Boven­dien is er dik­wijls on­ze­ker­heid over wat er pre­cies met een be­paald woord be­doeld is."

Printversie: de charisma's die in het Nieuwe Testament staan op een A4

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter