Gebedsgroepen en gemeenschappen

 

Hoe is katholieke gebedsgroep, charismatisch en vernieuwend?

 

Acht kenmerken van een gebedsgroep

Jezus centraal, alle acht aspecten verbonden met Hem, zoals zijn eerste leerlingen. Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed (Handelingen 2,42).

Bidden tot God de Vader in Jezus Naam en zoals Hij ons leert bidden. Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan (Matteüs 7,7).

Onderricht/verkondiging Hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? (Romeinen 10,14).

Muziek Onderweg danste hij geestdriftig voor de HEER uit, alleen gekleed in een linnen efod. Zo brachten David en alle Israëlieten onder gejuich en bazuingeschal de ark van de HEER over (2 Samuël 6,14-15 en verder).

Bedieningen Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal (1 Korintiërs 12,28). Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente (1 Korintiërs 14,26 en 1 Korintiërs 12-14 helemaal).

Charisma's pro­fe­tie, dienst­be­toon, le­ring, be­moe­di­gen, uit­de­len, lei­ding ge­ven, barm­har­tig­heid be­wij­zen, woord van wijs­heid, woord van ken­nis, ge­ne­zin­gen, krach­ten/won­de­ren, on­der­schei­ding van gees­ten, ton­gen/klanktaal, ver­tol­king, apostel, profeet, evangelist, herder, leraar, ... (Romeinen 12, 1 Korintiërs 12, Efeziërs 4).

Gastvrijheid Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, ... Betoont elkander gastvrijheid zonder morren. Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen: wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent (1 Petrus 4,8-11).

Gemeenschap De menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel zij bezaten alles gemeenschappelijk (Handelingen 4,32). 

Missionair “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.  En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn” (Marcus 16,15-18). Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb” (Matteüs 28,19-20).

Bron

Dit overzicht werd door Andrés Arango (USA) gepresenteerd in een Europese bijeenkomst van CHARIS voor contactpersonen van gebedsgroepen, 20 december 2023. Hij is lid van de internationale CHARIS-commisie voor gebedsgroepen.

Andres Arango memoreerde erbij dat paus Franciscus had aangespoord om altijd een bijbel bij je te hebben.

Kees Slijkerman, 28-12-2023

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter