Charisma's

Gezaghebbende definities
Lees verder >>
Studeer, denk mee en stel vragen
Lees verder >>
Met een vrijwillige bijdrage
Lees verder >>
 
 

Wie is een apostel?

De Twaalf

In de Bijbel lezen we dat Jezus twaalf mannen tot apostelen maakte. Matteüs schrijft: 'Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. (Matteüs 10,1-4)

Van die twaalf heeft Judas Jezus verraden en daarna zichzelf van het leven beroofd. De volgelingen van Jezus hebben een vervanger voor Judas gezocht en gevonden. Ze kozen twee kandidaten en wierpen toen het lot. Dat wees Matthias aan. (Zie Handelingen 1)

De Twaalf hebben een unieke plaats in de opbouw van de Kerk. Zij kregen van Jezus een speciale opdracht, macht en bevoegdheden. In het visioen van het hemelse Jeruzalem staan op de twaalf fundamentstenen de twaalf namen van de twaalf apostelen. (Apocalyps 21,14)

Meer dan twaalf

Er worden in de Bijbel nog een paar apostelen genoemd: Van Paulus en Barnabas staat het duidelijkst dat ook zij apostelen zijn. Met name Paulus speelt een hele belangrijke rol.

Paulus begint enkele zijn brieven zo: "Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt."(Galaten 1,1)

"Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, …" (Romeinen 1,1)

"Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, …" (1 Korintiërs 1,1)

"Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus,  …" (Colossenzen 1,1)

Jij ook apostel?

Als je gedoopt bent en gevormd, dan heb je ook de taak om met de opvolgers van de apostelen mee te helpen de zending van de Kerk te vervullen.

Het Tweede Vaticaans concilie zegt: "De opdracht en het recht om apostel te zijn, ontlenen de leken juist aan hun eenheid met Christus, het Hoofd. Door het doopsel in het mystieke lichaam van Christus ingelijfd en in het vormsel door de kracht van de Heilige Geest gesterkt, worden zij namelijk door de Heer zelf. voor het apostolaat bestemd. Zij zijn tot een koninklijke priesterschap en een heilig volk vgl. (1 Petr. 2,4-10) gesteld, om alles wat zij doen als geestelijke offers op te dragen en over heel de aarde voor Christus te getuigen. In de sacramenten, en vooral in de heilige eucharistie, wordt de liefde, die de ziel van elk apostolaat is, meegedeeld en gevoed." AA3

Het Tweede Vaticaans concilie leert ons dat de bisschoppen de opvolgers van de apostelen zijn. Met hen werk je samen.

Het concilie: "Er is in de Kerk verscheidenheid van bediening, maar eenheid van zending. Aan de apostelen en hun opvolgers heeft Christus de opdracht toevertrouwd om in zijn naam en door zijn macht te onderwijzen, te heiligen en te besturen. De leken, deelachtig geworden aan het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Christus, vervullen echter een eigen taak in de zending van het gehele volk van God in de Kerk en in de wereld. Zij oefenen werkelijk apostolaat uit, wanneer zij zich wijden aan evangelisatie en heiliging van de mensen en de tijdelijke orde met evangelische gezindheid bezielen en vervolmaken, zodat hun werkzaamheid in deze orde duidelijk van Christus getuigt en in dienst staat van het heil van de mensen. Omdat het karakteristiek is voor de leek, dat hij midden in de wereld met haar eigen structuren leeft, is hij speciaal door God geroepen om, in een vurige christelijke geest, als een zuurdesem zijn apostolaat in de wereld te verrichten." AA2

Meer:

- Over de apostel Barnabas schreef paus Benedictus XVI een artikel dat onder a4016 op www.kcv-net.nl staat.

- Ik welke teksten zegt het Tweede Vaticaans concilie over christengelovigen dat ze priester, profeet, koning, apostel, leraar en herder zijn? Zie 0374 op www.stucom.nl.

Kees Slijkerman

30-12-2014

Dit is document  a4002 op www.kcv-net.nl

Meer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter