Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 
 

DIENST VAN BEVRIJDING, ONDERDEEL VAN HET GOEDE NIEUWS

Bart Sonnenschein, psychiater te Hilversum

De publicatie Dienst van Bevrijding van de Leerstellige Commissie van CHARIS is een belangrijk document.

Voorgelegd aan de Congregatie van Geloofsleer is het niet in strijd met de katholieke leer bevonden. De dienst van bevrijding uitgeoefend door leken in de Kerk is hierdoor bevestigd. Er was in de Kerk altijd wel ruimte voor, maar dit werd sinds de Vroege Kerk niet meer gestimuleerd. Ook waren er uitwassen in de late Middeleeuwen.

De hernieuwde aandacht voor de vervulling met de Heilige Geest, begin twintigste eeuw en later ook in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft de dienst van bevrijding in het licht gebracht.

Duidelijk onderscheid

De publicatie maakt duidelijk onderscheid tussen de dienst van bevrijding en het groot exorcisme met de door de Kerk vastgestelde ritus. Het groot exorcisme is voorbehouden aan de plaatselijke bisschop en door de bisschop speciaal daartoe aangewezen priesters.

Mensen die regelmatig de dienst van bevrijding uitoefenen, dienen wel ‘verantwoording af te leggen aan de juiste kerkelijke autoriteit, meestal ofwel de plaatselijke bisschop (soms via de diocesane leiders van de katholieke charismatische vernieuwing) of de pastoor’ (blz. 102). Ook wordt sterk aanbevolen dan in teamverband te werken.

Geestelijke gebondenheid

Ernstige gevallen van bezetenheid zijn aangewezen op het groot exorcisme. Minder ernstige vormen, zoals geestelijke gebondenheid, vallen onder de dienst van bevrijding. Er is geestelijke gebondenheid als de mens blokkades ervaart in zijn geestelijk leven die zijn toe te schrijven aan de duivel. De Schrift zegt dat de Zoon van God gekomen is om de werken van de duivel te verbreken (1 Johannes 3,8). Is er bij zonde nog sprake van volledige keuzevrijheid, bij geestelijke gebondenheid is dat niet meer het geval. Geestelijke gebondenheid kan ontstaan door trauma’s, volharden in zonde en door occulte praktijken. Ook psychische stoornissen kunnen een ingang zijn. Wel dient er goed onderscheid gemaakt te worden tussen psychische ziekten en gebondenheid. Psychisch zieken lijden in hun dagelijks functioneren, terwijl gebondenen goed kunnen blijven functioneren. Beide kunnen naast elkaar bestaan of met elkaar verweven zijn. Het groot exorcisme vraagt expliciet een rapport van een psychiater voordat dit wordt uitgevoerd. Zelf heb ik als psychiater meerdere keren een dergelijk rapport voor een bisdom gemaakt.

Gemeenschap met God gelovig onderhouden

De dienst van bevrijding is altijd onderdeel van het goede nieuws, dat Jezus Christus ons mensen weer in gemeenschap met God de Vader heeft gebracht en deel gemaakt heeft van zijn leven. Zijn leven is ontvangen in het doopsel, wordt gelovig onderhouden door Woord en gebed en door het deelnemen aan de sacramenten. Vooral de sacramenten van het doopsel, de verzoening en de Eucharistie spelen bij bevrijding een rol.

Bevrijding tot

Zo blijft het accent gericht op bevrijding tot, positief, in plaats van bevrijding van, negatief. Christus en de mens blijven centraal staan.

Het boek Dienst van Bevrijding geeft een uitvoerig bijbels en theologisch fundament aan deze dienst. Het laat zien dat Jezus, de apostelen en de gelovigen in de Vroege Kerk hiermee vertrouwd waren.

Het ademt openheid

Het document besluit met een aantal pastorale richtlijnen die het volgen waard zijn. Het document ademt een openheid voor de verschillende werkingen van Gods Geest bij leek en geestelijkheid. Het is diep geworteld in de verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen.

Een aanrader voor iedereen die de dienst der bevrijding ter harte gaat!

Bart Sonnenschein,

psychiater te Hilversum

Titel: Dienst van bevrijding; auteur: Leerstellige commissie CHARIS (International Catholic Charismatic Renewal Services), eindredactie dr. Mary Healy en dr. Etienne Vetö; 150 pagina’s; Prijs: € 14,00. Bij vier of meer exemplaren betaalt u geen portokosten.

Nederlandse vertaling: 2019

Oorspronkelijke titel: Deliverance Ministry

Besteladres: u kunt uw bestelling plaatsen door op dit formulier de titel van het boek en uw postadres te melden.

Meer info over dit boek

In het tijdschrift Communio staat een lang artikel over dit boek en de achtergrond ervan. Zie 0476 op www.stucom.nl.

Uit: Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2021-4

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter