Tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde

 

Celebrate 2019
Donderdagmiddag 15.15 uur eucharistieviering met hernieuwing doopbeloften en aansluitend onderdompeling
 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN MET ONDERDOMPELING

Tijdens Celebrate 2018 werd een tiener gedoopt door onderdompeling in het zwembad van camping Beloofde land. Reacties hierop hebben geleid tot een opmerkelijk aanbod van de Pastorale Kerngroep.

De wind waait waar hij wil. Zo ook de Geest, zegt Jezus in Johannes 3,8. Ja, zo werkt God vaak onverwacht door mensen en gebeurtenissen. Zo kwamen eind 2017 moeder Feenstra met haar zoon in Utrecht op bezoek: “Mijn zoon Bruno wil gedoopt worden, maar met onderdompeling.” Ze was van een baptistengemeente, die geen zuigelingen doopt, overgegaan naar de Rooms-Katholieke Kerk. En haar zoon ook. Die was nog niet gedoopt en wilde dat nu zelf graag, maar wel op de manier zoals hij dat kende: door volledige onderdompeling in water. Na overleg met mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, werd de weg gevonden. Tijdens vakantieconferentie Celebrate 2018 stonden velen als getuigen rondom het zwembad waarin Bruno door mij gedoopt werd. Een foto ervan verscheen op de voorpagina’s van het Nederlands Dagblad en van Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2018-3.

Zwembad camping Beloofde Land

Dat zou ik ook wel willen

Na afloop zeiden sommige mensen: Ik ben al wel gedoopt, maar dit zou ik ook willen! Uiteraard kan een mens maar eenmaal gedoopt worden, want het is een eeuwigdurend merkteken dat de Heer je geeft bij je doopsel. Wat wel kan is een hernieuwing van doopbeloften, gecombineerd met een symbolische handeling met water. In overleg met mgr. Woorts en de Pastorale Kerngroep van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) hebben we hiervoor een geschikte vorm gezocht en gepresenteerd in januari tijdens het toerustingsweekend van de KCV. Mgr. Woorts vergeleek het plan met de onderdompeling in Lourdes, die hij zelf had ondergaan in de ‘piscines’. Mooi, maar ons plan geldt die mensen die (nog) niet naar Lourdes gaan. 

Hernieuwing doopbeloften

Duidelijk moet zijn: de onderdompeling is niet een tweede doop, maar een persoonlijke en bewuste hernieuwing van de doopbeloften. In het sacrament van het Heilig Doopsel geeft God onverdiend en onvoorwaardelijk de genade kind van God te worden. Het Doopsel is het eerste onuitwisbare teken van Gods liefde. De meeste katholieken ontvangen dit sacrament als ze nog een baby zijn. Maar God wacht op een antwoord, dat een gedoopte baby nog niet kan geven.

Koos Smits Toerustingsweekend 2019 Koos Smits, KCV-toerustingsweekend januari 2019

Volledige toewijding aan God

Er bestaat wel de katholieke traditie van hernieuwing van de doopbeloften door hele groepen tegelijk. Bijvoorbeeld door de oudste groep van een katholieke basisschool of jaarlijks door de aanwezigen in een paaswake. Dat moment wordt dan niet bepaald door een persoonlijke geestelijke ontwikkeling waaruit een bewuste keuze gerijpt is. De klassieke protestantse belijdenis lijkt daar al meer op: een persoonlijk ja zeggen tegen God.

Levenstoewijding

De mogelijkheid tot hernieuwing van doopbeloften met onderdompeling, zoals we die nu hebben uitgedacht, is meer. Het is een bewust antwoord op Gods liefde, een volkomen toewijding aan Jezus Christus, een deelname aan de zending van de Kerk. Misschien is het te vergelijken met de levenstoewijding bij priesterwijding, religieuze professie of maagdenwijding. Het is een persoonlijke beleving van Pasen en Pinksteren tegelijk: een soort wedergeboorte of doop in de Geest. Niet als een kerkelijk sacramentele handeling, maar als een totaal antwoord op Gods liefde, om Hem volledig te dienen in Kerk en wereld. Hoe kan iemand zich daar op voorbereiden?

Algehele levensbiecht

Omdat het gaat om een volkomen overgave aan God, is een algehele sacramentele levensbiecht een onmisbare stap in het traject. Het Heilig Doopsel houdt een reiniging in van de voorouderlijke oerzonde en van alle persoonlijke zonden. Voor alle grote zonden die iemand begaat na het doopsel is er het sacrament van Boete en Verzoening. Dat krijgt nu ook een plek in de voorbereiding op een doophernieuwing met onderdompeling. Voor mensen die zich hebben aangemeld voor deze onderdompeling tijdens Celebrate kan die levensbiecht daar dan ook het beste gebeuren.

Praktische route

Tot 1 maart hebben mensen zich kunnen opgeven voor deze hernieuwing van doopbeloften met onderdompeling tijdens Celebrate 2019. Tot nu toe hebben zich vier mensen aangemeld. De kandidaten kregen daarop een lijst van zeven Bijbelcitaten, gerelateerd aan geloofshernieuwing, de charisma’s en deugden van de Heilige Geest, de persoonlijke relatie met Jezus Christus, de vrede in God en de Messiaanse zending. Als voorbereiding is er ook een dag van ontmoeting en bezinning aangeboden en ook tijdens Celebrate hebben de kandidaten een bijeenkomst voor bezinning en voorbereiding

De plechtigheid op Celebrate

Op de donderdagmiddag zal de Eucharistie gevierd worden. Na de overweging zullen de kandidaten persoonlijk een gesproken hernieuwing van hun doopbeloften uitspreken, zoals met Pasen de hele Kerk doet. Zij zullen de Heilige Communie ontvangen onder twee gedaanten en krijgen bij de wegzending hun persoonlijke missie om Christus en de Kerk te dienen.

Onderdompeling in het water, onderdompeling in de Geest

Dan volgt vanuit de Heilige Mis een processie naar het zwembad. Als deze daar is aangekomen, gaan de kandidaten te water, samen met enkele leden van de Pastorale Kerngroep van de KCV. Het is niet de priester die assisteert, want het gaat niet om de sacramentele Doop.

Deze vorm van onderdompeling is dan het openlijk getuigenis van een antwoord op de genade die in het sacrament van het Doopsel geschonken is, van een zo volledig mogelijke toewijding aan de heilige Drie-Eenheid, van een levenskeuze voor God, van een persoonlijke relatie met Jezus, van een echte inzet voor de Kerk van Christus en misschien wel bovenal van een overgave aan de Heilige Geest in wie wij ons mogen onderdompelen en met wie wij ons willen laten volstromen.

Priester Koos Smits,

lid van de Pastorale Kerngroep van de KCV


Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2019-2

Dit is een document a4118 op www.kcv-net.nl

 

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter