KCV

 

Video met paus Paulus VI en paus Johannes Paulus II


Persbericht over deze toespraak
Verzonden op 6 juni 2014

Printversie van deze toespraak

 

Toespraak van paus Franciscus tot de KCV

Wat de paus van ons verwacht

Op 1 juni 2014 was er in Rome, in het Olympisch stadion, een internationale bijeenkomst van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, met ruim 50.000 deelnemers uit zeker 50 landen. Paus Franciscus kwam ook en sprak. Hieronder de onverkorte tekst in het Nederlands.

Hier is de paus te zien staande achter de katheder in het Olympisch stadion te Rome op 1 juni 2014

Geliefde broeders en zusters!

Ik dank jullie zeer voor jullie welkom. Ongetwijfeld heeft iemand tegen de organisatoren verteld dat ik erg veel houd van dit lied 'Vive Jesus, el Señor (Jezus is Heer en Hij leeft*)'. Als ik de Heilige Mis vierde in Buenos Aires met de Charismatische Vernieuwing, en we na de consecratie even als  aanbidding in tongen baden, dan zongen we dit lied met zoveel vreugde en kracht als jullie vandaag deden. Dank jullie wel! Ik voel me thuis. 

Gave van de Heer

Ik dank de Vernieuwing in de Geest, de International Catholic Charismatic Renewal Services en de Catholic Fraternity voor deze bijeenkomst met jullie, die zoveel vreugde geeft. Ik ben ook dankbaar voor de aanwezigheid van degenen die als eersten een intense ervaring van de kracht van de Heilige Geest hadden; ik geloof dat het Patti** hier was…

Jullie, Charismatische Vernieuwing, hebben een grote gave van de Heer ontvangen. Jullie zijn geboren uit de wil van de Geest als 'een stroom van genade in de Kerk en voor de Kerk.' Dit is jullie definitie: een stroom van genade.

Wat is de eerste gave van de Heilige Geest? Dat Hij zichzelf geeft, die liefde is en jullie verliefd maakt op Jezus. En deze liefde verandert het leven. Daarom wordt gezegd: 'opnieuw geboren worden om te leven in de Geest. 'Jezus zei het tegen Nicodemus. Jullie hebben de grote gave ontvangen van de diversiteit van charisma's, diversiteit die leidt tot de harmonie van de Heilige Geest, tot het dienstwerk van de Kerk. Als ik denk aan jullie charismatici, komt het beeld van de Kerk zelf tot mij, maar op een bepaalde manier: ik denk aan een groot orkest, waarin ieder instrument van elkaar verschilt en ook de stemmen verschillend zijn, maar ze zijn allemaal nodig voor de harmonie van de muziek. Sint-Paulus zegt dit in hoofdstuk 12 van de eerste brief aan de Korinthiërs. Net als in een orkest kan daarom niemand in de Vernieuwing denken belangrijker te zijn of groter dan een ander. Alstublieft! Niemand kan zeggen: 'Ik ben het hoofd.' Jullie hebben, net als heel de Kerk, maar één hoofd, maar één Heer: de Heer Jezus. Herhaal het met mij: wie is het hoofd van de Vernieuwing? [de aanwezigen:] De Heer Jezus! En we kunnen dit zeggen met de kracht die de Heilige Geest ons heeft gegeven, want niemand kan zeggen 'Jezus is de Heer' zonder de Heilige Geest.

Sambaschool

Zoals jullie misschien weten - want nieuws verspreidt zich - hield ik niet zo van charismatici in de eerste jaren van de charismatische vernieuwing. En ik zei over hen: 'Ze lijken wel een sambaschool!' Ik deelde niet hun manier van bidden en de vele nieuwe dingen die gebeurden in de Kerk. Naderhand leerde ik hen kennen en tenslotte begreep ik het goede dat de Charismatische Vernieuwing doet voor de Kerk. En dit verhaal dat begon met 'de sambaschool' eindigt op een bijzondere manier: een paar maanden voor het conclaaf werd ik door de bisschoppenconferentie benoemd tot geestelijk begeleider (Engels: spiritual assistant) van de Charismatische Vernieuwing in Argentinië.

Bijbel bij je

De Charismatische Vernieuwing is een grote kracht ten dienste van de verkondiging van het evangelie, in de vreugde van de Heilige Geest. Jullie ontvingen de Heilige Geest, die maakt dat jullie de liefde van God voor al zijn kinderen ontdekken en liefde voor het Woord. In de begintijd werd gezegd dat jullie charismatici altijd de Bijbel bij jullie hadden, het Nieuwe Testament… Doen jullie dit vandaag nog steeds? [De menigte:] ja?! Ik ben er niet zo zeker van. Als het niet het geval is, keer dan terug naar deze eerste liefde; en draag altijd in je zak, in je tas het Woord van God! En lees een klein stukje… Altijd met het woord van God…

Vrijheid

Jullie, mensen van God, mensen van de Charismatische Vernieuwing, zorg ervoor de vrijheid niet te verliezen die de Heilige Geest jullie heeft gegeven. Het gevaar voor de Vernieuwing - zoals onze geliefde pater Raniero Cantalamessa vaak zegt - is dat van overmatige organisatie.
Ja, jullie hebben organisatie nodig, maar verlies niet de genade God God te laten zijn! 'Er is geen grotere vrijheid dan zich te laten dragen door de Geest door ervan af te zien alles te berekenen en te controleren, en het Hem mogelijk te maken ons te verlichten, te leiden, te drijven waarheen Hij wil. Hij weet goed wat er in iedere tijd en op ieder ogenblik nodig is. Dat heet op mysterieuze wijze vruchtbaar zijn! (Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, 280).

Veilige weg

Een ander gevaar is dat je 'controleur' van Gods genade wordt. Zo vaak worden de leiders (ik geef de voorkeur aan de naam 'dienaars ') van een groep of gemeenschap - misschien zonder dat ze het willen - beheerders van genade, die beslissen wie wel of niet het gebed kunnen ontvangen voor de uitstorting van of doop in de Geest. Als iemand van jullie zo handelt, smeek ik diegene dit niet meer te doen. Doe het niet meer. Jullie zijnuitdelersvande genade van God, geen controleurs. Wees geen douanekantoor voor de Heilige Geest! In de Mechelse documenten hebben jullie een gids, een veilige weg. Het eerste document is: Theologische verklaring en pastorale toelichting. Het tweede is: Charismatische vernieuwing en oecumene, geschreven door kardinaal Suenens zelf, grote voorman van het Tweede Vaticaans concilie. Het derde is: Charismatische vernieuwing en sociale bewogenheid, geschreven door kardinaal Suenens en bisschop Helder Camara.

Taak

Dit is jullie taak: evangelisatie, spirituele oecumene, zorg voor de armen en hulpbehoevenden en gastvrijheid voor de gemarginaliseerden. En dit alles op basis van aanbidding! Het fundament van de Vernieuwing is het aanbidden van God.

Wat de paus verwacht

Mij is gevraagd om de Vernieuwing te vertellen wat de paus van jullie verwacht.

Het eerste is bekering tot de liefde van Jezus, die het leven verandert en christenen maakt tot getuigen van de liefde van God. De kerk verwacht dit getuigenis van christelijk leven en de Heilige Geest helpt ons om te leven in overeenstemming met het evangelie en zo te komen tot een leven van heiligheid. 

Ik verwacht van jullie, dat jullie de genade van de doop in de Heilige Geest (een uitdrukking die we lezen in de Handelingen van de apostelen) delen met iedereen in de Kerk.

Ik verwacht van jullie een evangelisatie met het woord van God dat verkondigt dat Jezus leeft en houdt van alle mensen.

Ik verwacht dat jullie getuigen van spirituele oecumene met al die broeders en zusters van andere kerken en christelijke gemeenschappen die geloven in Jezus als Heer en Redder. Dat jullie verenigd blijven in de liefde die de Heer Jezus vraagt van ons voor alle mensen en in gebed tot de Heilige Geest om te komen tot deze eenheid, die noodzakelijk is voor de evangelisatie in de naam van Jezus. Herinner je 'dat de Charismatische Vernieuwing in wezen oecumenisch is'… Katholieke vernieuwing verheugt zich over wat de Heilige Geest bewerkt in de andere kerken (Eerste Mechelse document 5,2***).

Wees dicht bij de armen, de mensen die hulp nodig hebben, om in hun lichaam het lichaam van Jezus aan te raken. Wees dicht bij hen, alstublieft!

Zoek eenheid in de Vernieuwing, want eenheid komt van de Heilige Geest en komt voort uit de eenheid van de Drie-eenheid. Waar komt verdeeldheid vandaan? Van de duivel! Scheidingen komen van de duivel. Vlucht weg van interne strijd, alstublieft! Die mag onder jullie niet bestaan!

Internationaal dienstbaar

Mijn dank gaat uit naar de ICCRS en de Catholic Fraternity, de twee organisaties van Pauselijk recht van de Pauselijke Raad voor de Leken, die dienstbaar zijn aan de wereldwijde Vernieuwing. Wees toegewijd bij de voorbereiding op de wereldwijde bijeenkomst van priesters en bisschoppen, die gehouden zal worden in juni volgend jaar. Ik weet dat jullie ook besloten hebben om het kantoor met elkaar te delen en samen te werken als een teken van eenheid en om de beschikbare middelen beter te managen. Ik verheug mij zeer. Ik wil jullie ook bedanken omdat jullie het grote jubileum van 2017 al aan het organiseren zijn.****

Kortom

Broeders en zusters, onthoud dit: aanbid God de Heer; dat is het fundament: God aanbidden. Zoek heiligheid in het nieuwe leven in de Heilige Geest. Wees uitdelers van de genade van God. Vermijd het gevaar van overmatige organisatie.

Ga de straat op om te evangeliseren, het evangelie verkondigend. Gedenk dat de Kerk is geboren door naar buiten te treden op die ochtend van Pinksteren. Wees dicht bij de armen en raak in hun lichaam het gewonde lichaam van Jezus aan. Laat jezelf leiden door de Heilige Geest, met die vrijheid. En - alstublieft - stop de Heilige Geest niet in een kooi! Met vrijheid!

Zoek de eenheid van de Vernieuwing, eenheid die komt van de Drie-eenheid.

En ik verwacht jullie allemaal, charismatici van de hele wereld, om samen met de paus jullie grote jubileum te vieren met Pinksteren 2017 op het Sint-Pietersplein! Dank u.

 

Dit is een vertaling van Kees Slijkerman , vanuit de Engelse vertaling die staat op www.iccrs.org. De tussenkopjes zijn van hem.

*Lied 477 in de bundel Zing een nieuw lied (Een uitgave van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing, te bestellen via contact).

**Patti Gallagher Mansfield, een van de deelnemers aan het 'Duquesne Weekend' waarmee in 1967 deze vernieuwing begon te groeien binnen de rooms-katholieke Kerk, was nu in het stadion aanwezig.

***'Eerste Mechelse document' (0236 op www.stucom.nl) 5,2 waarin ook staat: Het tweede Vaticaans Concilie zegt tot de katholieken: 'Het mag ons niet ontgaan dat al wat de genade van de heilige Geest in onze gescheiden broeders tot stand brengt ook kan bijdragen tot stichting van onszelf' (Unitatis Redintegratio, art. 4).

****In 2017 wordt het vijftigjarig jubileum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, die in 1967 begon, groots gevierd. Zie www.iccrs.org.

Deze bijeenkomst in het Olympisch Stadion te Rome, met ruim 50.000 deelnemers, werd georganiseerd door de International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), de Catholic Fraternity of Covenant Communities en de Italiaanse Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS).

De drie Mechelse documenten die de paus aanwijst als een veilige gids staan als 0236, 0235 en 0234 op www.stucom.nl.

De hele bijeenkomst is te zien op internet: 

VideoMeer hierover

Delen

Deel op Facebook Deel op Twitter